Raahen Pultti Oy pyrkii aina suojaamaan henkilötiedot parhaalla mahdollisella tavalla. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Seloste päivitetty 29.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Raahen Pultti Oy
Y-tunnus: 0555831-0
Varikkotie 2
92100 Raahe
Puhelin: 08 220 240 Sähköposti: pultti@pultti.net
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Pekka Kortessalo, Raahen Pultti Oy Puhelin: 0440 683 560
Sähköposti: pultti@pultti.net

2. Rekisteröidyt

Raahen Pultti Oy:n rekisterissä on asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden yhteystiedot.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriimme tallennettuja yhteystietoja käytetään asiakkuuksien ja tilausten hallinnointiin, suoramarkkinointiin, uutiskirjeisiin ja tilastointiin. Tietoja voidaan käyttää myös
markkinointimateriaalin lähettämiseen postilla, sähköpostilla tai puhelimitse tapahtuviin yhteydenottoihin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • yrityksen nimi
  • y-tunnus
  • yhteyshenkilön nimi
  • yrityksen osoite
  • yhteyshenkilön sähköposti
  • yrityksen / yhteyshenkilön puhelinnumero

Asiakastiedot

  • tiedot tilauksista, tarjouksista ja muista mahdollisista yhteydenotoista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Raahen Pultti Oy
Varikkotie 2
92100 Raahe

Sähköposti: pultti@pultti.net

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn,
miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa
(luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja asiakasyritystemme tilausten ja muiden yhteydenottojen perusteella saaduista tiedoista, jotka asiakas itse antaa. Tämä tapahtuu kanssakäymisestä sähköpostitse tai
puhelimitse. Yhteystiedot tallennetaan myös jos henkilö osallistuu järjestämiimme kilpailuihin tai kyselyihin tapahtumissa tai sosiaalisessa mediassa.

Keräämme myös yhteystietoja markkinointia varten yritysten verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Raahen Pultti Oy voi käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palveluiden ylläpitoon, jakelutehtäviin, asiakaspalveluun, maksunvälitykseen, asiakasviestintään ja kampanjoiden
toteuttamiseen. Alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.

Raahen Pultti Oy velvoittaa kolmansia osapuolia pitämään tietosi salassa ja varmistamaan riittävän tietosuojan tason, jotta henkilötiedot ovat turvassa.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja pidetään rekisterissä niin pitkään kuin se on välttämätöntä asiakassuhteen perusteella tai niin pitkään kuin laki määrää tietojen säilyttämisestä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Raahen Pultti Oy ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin,
että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

SOITA MEILLE!